សំណើសុំធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ក្រោយពេលប្រកាសលទ្ធផលមួយសប្តាហ៍ ឬកំពុងសិក្សា អាចធ្វើការស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖


១. និស្សិតត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ដែលតម្រូវដោយមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបារាំងផ្នែកនីតិសាស្ត្រ
២. រាល់ព្រឹត្តបត្តិពិន្ទុ(ភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះ) ឬលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ មានតម្លៃ ៥០០០រៀល ក្នុង១សន្លឹក
៣. និស្សិតអាចមកដកព្រឹត្តបត្តិពិន្ទុ ឬលិខិតបញ្ជាក់ ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យ ឈប់សម្រាក និងថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យឡើយ។
*បញ្ជាក់៖ ការបំពេញបែបបទត្រឹមត្រូវ និស្សិតនិងទទួលបានEmail បញ្ជាក់មួយ ក្រោយបំពេញ និងSubmitរួចរាល់។ ករណីមិនទទួលបានEmail សូមធ្វើការបំពេញហើយSubmitឡើងវិញ។

១- ជីវៈប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន

និស្សិតត្រូវបំពេញនូវជីវប្រវត្តិរូបអោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖
គោត្តនាម និងនាម(Required)
ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង(Required)
ភេទ(Required)
ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ
DD slash MM slash YYYY
ខេត្ត/ក្រុង
ឧទាហរណ៍៖ និស្សិតឆ្នាំទី៤ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ (ឆ្នាំសិក្សាចុងក្រោយ)

២-ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា/ព្រឹត្តបត្តិពិន្ទុ

សូមជ្រើសរើសលិខិតដែលអ្នកស្នើសុំ ព្រមទាំងចំនួនអោយបានត្រឹមត្រូវ។ រយៈពេលនៃការសំណើរសុំ (០៧ថ្ងៃធ្វើការ មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក និងថ្ងៃបុណ្យ)
លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាជាភាសាខ្មែរ
Please enter a number from 0 to 5.
លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាជាភាសាបារាំង
Please enter a number from 0 to 5.
ព្រឹត្តបត្តពិន្ទុជាភាសាបារាំង
Please enter a number from 0 to 5.
ព្រឹត្តបត្តពិន្ទុFS1ជាភាសាបារាំង
Please enter a number from 0 to 5.
ព្រឹត្តបត្តពិន្ទុFS2ជាភាសាបារាំង
Please enter a number from 0 to 5.

៣-ការបង់ថ្លៃសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា/ព្រឹត្តបត្តិពិន្ទុ

សូមធ្វើការបង់ប្រាក់ថ្លៃស្នើសុំទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ខាងក្រោម ដោយធ្វើការ SCAN KHQR ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ
រយៈពេលនៃការសំណើរសុំ (០៧ថ្ងៃធ្វើការ មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក និងថ្ងៃបុណ្យ)
សូមធ្វើការបង់ថ្លៃAdmin Fee សម្រាប់ការស្នើសុំនូវចំនួនទឹកប្រាក់ខាងក្រោមតាមរយៈ QR Code ខាងក្រោម ហើយ Screenshot transactionការបង់ប្រាក់របស់អ្នក រួច Upload transaction មកកាន់យើង។

សូមធ្វើការ SCAN QR ខាងក្រោម ដើម្បីបង់ថ្លៃស្នើសុំ!.

Max. file size: 200 MB.
សូមគ្រីសនៅទីនេះរួចជ្រើសរើសរូបភាពដែលបង្ហាញដោយGoogle អោយបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការចុះការស្នើសុំរបស់អ្នក រួចចុចលើប៊ូតុង ដាក់ស្នើ។