សំណើសុំធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ក្រោយពេលប្រកាសលទ្ធផលមួយសប្តាហ៍ ឬកំពុងសិក្សា អាចធ្វើការស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖


១- ជីវៈប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន

និស្សិតត្រូវបំពេញនូវជីវប្រវត្តិរូបអោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖
គោត្តនាម និងនាម(Required)
ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង(Required)
ភេទ(Required)
MM slash DD slash YYYY
ឧទាហរណ៍៖ និស្សិតឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០

២-ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា/ព្រឹត្តបត្តិពិន្ទុ

សូមជ្រើសរើសលិខិតដែលអ្នកស្នើសុំ ព្រមទាំងចំនួនអោយបានត្រឹមត្រូវ។ រយៈពេលនៃការសំណើរសុំ (៥-១០ថ្ងៃធ្វើការ មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក និងថ្ងៃបុណ្យ)
លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាជាភាសាខ្មែរ
Please enter a number from 1 to 5.
លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាជាភាសាបារាំង
Please enter a number from 1 to 5.
ព្រឹត្តបត្តពិន្ទុជាភាសាបារាំង
Please enter a number from 1 to 5.

៣-ការបង់ថ្លៃសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា/ព្រឹត្តបត្តិពិន្ទុ

សូមធ្វើការបង់ប្រាក់ថ្លៃស្នើសុំទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ខាងក្រោម ដោយធ្វើការ SCAN KHQR ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ
រយៈពេលនៃការសំណើរសុំ (៥-១០ថ្ងៃធ្វើការ មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក និងថ្ងៃបុណ្យ)
សូមធ្វើការបង់ថ្លៃស្នើសុំនូវចំនួនទឹកប្រាក់ខាងក្រោមតាមរយៈ QR Code ខាងក្រោម ហើយ Screenshot transactionការបង់ប្រាក់របស់អ្នក រួច Upload transaction មកកាន់យើង។

សូមធ្វើការ SCAN QR ខាងក្រោម ដើម្បីបង់ថ្លៃស្នើសុំ!.

Max. file size: 200 MB.
សូមគ្រីសនៅទីនេះរួចជ្រើសរើសរូបភាពដែលបង្ហាញដោយGoogle អោយបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការចុះការស្នើសុំរបស់អ្នក រួចចុចលើប៊ូតុង ដាក់ស្នើ។