ស្តាប់កញ្ញា Rathida Lim និស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ULB ក្នុងការចែករំលែកទស្សនៈរបស់គាត់អំពីកម្មវិធីរបស់យើង