បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្ត្រ ជំនាញនីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្ត្រ ជំនាញនីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ ហ្សង់ម៉ូឡាំងលីយ៉ុង៣ និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា ហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្រៀនជាភាសាខ្មែរផងដែរ។ និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នេះ និងទទួលបានសញ្ញាបត្រទ្វេរ គឺ សញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និង សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សង់ម៉ូឡាំងលីយ៉ុង៣។

🎓 International Master’s Degree in Land and Property Law (Double Degree in Khmer Language) 👩‍🎓👨‍🎓
▶️ Would you like to become a real estate specialist? Are you interested in promising fields for Cambodia such as real estate, construction, ownership of the land, urbanism or heritage management?
▶️ For the new academic year 2019-2021, the International Master’s Degree in Land and Property Law will select students to be part of the 13th generation at the Royal University of Law and Economics, and the University of Lyon – Jean Moulin 3, Republic of France.
DEADLINE: September 20, 2019.
For more information, please contact:
📞 French Cooperation Office (Mon-Fri): 023 726 132 or
📧 [email protected]
📞 Prof. Mao Bonna: 012 697 295
📞 Ms OEURN Sambo: 069 990 197 or 099 353 899